Privacyverklaring

1.1. Algemeen

Crowdpartners BV (“Crowdpartners”), de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hecht er grote waarde aan dat deze verwerking plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via onze website www.crowdpartners.nl geeft u Crowdpartners uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te verwerken.


1.2. Verwerking van persoonsgegevens

Crowdpartners verwerkt en bewaart de volgende gegevens:
1. Van alle Bezoekers van de www.crowdpartners.nl verzamelt en verwerkt Crowdpartners standaardinformatie over het internetgebruik zoals statistieken op page views en verkeer van en naar de website.

2. Van de Gebruikers zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst die zich registreren via www.crowdpartners.nl, verzamelt Crowdpartners in ieder geval de volgende gegevens:

A) de naam,
B) het woonadres,

C) een kopie legitimatiebewijs,

D) geboortedatum,

E) fiscaal identificatienummer,

F) naam en nummer bankrekening, en
G) het e-mailadres.

3. Van de Gebruikers met een registratie bij het Handelsregister van een Kamer van Koophandel of buitenlands equivalent (bijvoorbeeld een rechtspersoon, personenvennootschap of een eenmanszaak) zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden die zich registreren via www.crowdpartners.nl verzamelt Crowdpartners in ieder geval ook de volgende gegevens:
A) de statutaire- of handelsnaam,
B) de (statutaire) vestigingsplaats,
C) het Kamer van Koophandel-nummer,
D) naam, adres, kopie legitimatiebewijs van ondernemer, bevoegd bestuurder of gevolmachtigde,

E) naam en nummer bankrekening, en
F) het e-mailadres.

Crowdpartners verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A) voor onderzoeksdoeleinden t.a.v. crowdfunding en service verbetering,
B) het bevorderen van investeringen via www.crowdpartners.nl,
C) ter uitvoering van overeenkomsten en haar dienstverlening, al dan niet in samenwerking met een payment service provider, overige dienstverleners of Partners,

D) Gebruikers en potentiële Gebruikers op de hoogte houden van activiteiten, producten en diensten van Crowdpartners,
E) technisch beheer van www.crowdpartners.nl,
F) het verstrekken van (persoons) gegevens aan bepaalde derden, zoals rechthebbenden o.a. toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien Crowdpartners daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding ziet op grond van deze privacyverklaring,
G) het afdwingen van naleving van onze gebruiksvoorwaarden,
H) het, indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, verzenden van reclame-uitingen, en/of eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

De verstrekte persoonsgegevens zullen zowel door de bevoegde medewerkers van Crowdpartners, alsook door de betrokken personen bij haar dienstverleners of de Partners van Crowdpartners vertrouwelijk behandeld worden. Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij mededeling wettelijk verplicht is of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming heeft gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.


1.3. Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op elk moment in te zien, te laten wijzigen, af te schermen of zich te verzetten tegen de verwerking hiervan indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Crowdpartners als verantwoordelijke de verwerking van de persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te Den Haag.


1.4. Beveiliging

Wij nemen alle redelijke stappen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, niet-geautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging. Opgemerkt zij dat geen enkele verzending van persoonsgegevens via een internetverbinding 100% veilig of foutloos is. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw internetverbinding.


1.5. Cookies

www.crowdpartners.nl gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u notificeert, telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Indien u het gebruik van cookies weigert, dan kunnen wij u echter de verzending van communicatie en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.


1.6. Links naar andere websites

www.crowdpartners.nl kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Crowdpartners heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van deze websites. Deze privacyverklaring is hoe dan ook niet van toepassing op deze websites.


1.7. Wijzigingen privacyverklaring

Crowdpartners behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen conform de geldende wet- en regelgeving.


1.8. Contact

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Crowdpartners, neem dan contact op met Crowdpartners B.V. via info@crowdpartners.nlBovenkant formulier