Algemene Voorwaarden

Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare gelden in de zin van artikel 4:3 Wet op het financieel toezicht en een vergunning voor het bemiddelen in hypothecair krediet als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid Wft welke is verleend op basis van artikel 2:83, eerste lid Wft. Voor het overige is Crowdpartners vergunningplichtig noch prospectusplichtig op grond van de Wet op het financieel toezicht. Investeringen via Crowdpartners vallen dan ook niet onder het depositogarantiestelsel, enig beleggingscompensatiestelsel of enige andere garantieregeling.

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis:

Account: het via de website aangemaakte profiel van een Gebruiker die tevens toegang geeft tot de Rekening van de Investeerder.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Crowdpartners, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de website.

Bezoeker: iedere bezoeker van de website, waaronder (ter verduidelijking) ook begrepen een Gebruiker

Crowdpartners: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crowdpartners B.V., gevestigd te Almere Haven, en kantoorhoudende in het Olympisch Stadion 24 te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59658312.

Gebruiker: iedere Bezoeker, waaronder (ter verduidelijking) ook begrepen een Investeerder, een Leningnemer of een Partner die een Account heeft aangemaakt op de website.

Inschrijven: ondertekening van de toetredingsbrief waarmee een Investeerder aangeeft te willen deelnemen aan een Overeenkomst van Geldlening. Iedere vervoeging van “Inschrijven” heeft dezelfde betekenis.

Investeerder: iedere (rechts)persoon die zich heeft Ingeschreven op een Project voor het verstrekken van een geldlening.

Leningmanager: de Stichting Crowdpartners Leningmanager, welke is opgericht met als doel een lening of een aantal leningen te beheren en te coördineren, gevestigd te Almere Haven, en daar kantoorhoudende in het Olympisch Stadion 24 te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62965794 of zodanige andere stichting als Crowdpartners voor een specifiek Project aanwijst. Leningmanager heeft een vergunning voor het aanbieden van hypothecair krediet, zoals bedoeld in artikel 2:60, eerste lid Wft welke is verleend op basis van artikel 2:63, eerste lid Wft.

Leningnemer: iedere (rechts)persoon die op de website één of meerdere Projecten heeft staan en een daarmee corresponderende Overeenkomst van Geldlening is aangegaan.

Overeenkomst van Geldlening: een overeenkomst van geldlening tussen een Leningnemer, een groep van Investeerders, de Zekerhedenagent en de Leningmanager die elektronisch via de website is of wordt gesloten voor een bepaald Project.

Partner: iedere (rechts)persoon die met Crowdpartners een partnerovereenkomst is aangegaan.

Project: de beschrijving van het (ondernemings)plan ter uitvoering waarvan Leningnemer een lening wenst.

Payment Service Provider:  betekent Online Payment Platform B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Delft, kantoorhoudende te Kanaalweg 1, 2628 EB te Delft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 50124498 met wie Crowdpartners een licentieovereenkomst heeft gesloten voor het geïntegreerd verlenen en afwikkelen van betalingsverkeerdiensten via onze website.

Sluitingsdatum: met betrekking tot een specifiek Project: (a) de einddatum van een inschrijfperiode op een lening of (b) de eerdere datum waarop het doelbedrag is behaald.

Trust: Stichting Crowdpartners Trust, een stichting die voor rekening en op naam van een Investeerder gelden kan houden, gevestigd te Almere, en kantoorhoudende in het Olympisch Stadion 24 te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 60457309.

Rekening: heeft de betekenis die daaraan in artikel 3.1 is toegekend.

website: betekent het geheel van het door Crowdpartners geëxploiteerde online crowdfundingplatform, toegankelijk via de website www.crowdpartners.nl, dat bestaat uit besloten en open delen en gekoppelde webpagina’s van derden.

Zekerhedenagent: de Stichting Crowdpartners Zekerhedenagent, die de zekerheidsrechten houdt in verband met een of meerdere Overeenkomsten van Geldlening, gevestigd te Almere Haven, en kantoorhoudende in het Olympisch Stadion 24 te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62966200.

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door Bezoekers, voor zover daar niet schriftelijk van wordt afgeweken in een afzonderlijke overeenkomst tussen Crowdpartners en een Bezoeker, alsmede op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden blijkens de inhoud van die overeenkomsten van toepassing zijn verklaard.
 • Door gebruik te maken van de website aanvaardt Bezoeker de Algemene Voorwaarden.
 • Crowdpartners behoudt zich het recht voor om zowel de website als de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te vervangen, zonder voorafgaande kennisgeving. Bezoeker zal regelmatig de website raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.
 

3. Account

 • Om te investeren in een Project of om toegang te krijgen tot bepaalde niet-openbare onderdelen van de website, dient Bezoeker een Account aan te maken waardoor Bezoeker tevens een rekening opent bij de Payment Service Provider  (de “Rekening”). Vanuit de Rekening kan Bezoeker gelden aanwenden voor één of meer leningen. Door het aanmaken van het Account wordt Bezoeker tevens Gebruiker.
 • Bezoeker maakt een Account aan door het invullen van het registratieformulier op de website. Hierdoor (i) gaat Bezoeker een gebruikersovereenkomst aan met Crowdpartners en de Trust en (ii) accepteert Bezoeker de Gebruiksvoorwaarden Online Payment Platform B.V. Bezoeker is verplicht om bij het aanmaken van het Account (i) correcte en volledige gegevens in te vullen en geen misleidende informatie te verstrekken en (ii) een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen, of indien Bezoeker is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of buitenlands equivalent, het registratie- of identificatienummer. 
 • Registratie is slechts mogelijk indien Bezoeker minimaal 18 jaar oud en handelingsbekwaam is. Bezoeker is verplicht zijn gegevens te wijzigen of aan te vullen indien deze niet meer correct of volledig zijn.
 • Crowdpartners is zonder opgave van redenen en naar eigen inzicht gerechtigd om de registratie van een Bezoeker te weigeren of het Account op te heffen of de Rekening van een Gebruiker te beëindigen.
 • Na registratie ontvangt Bezoeker een wachtwoord en overige inloggegevens op het door Bezoeker op het registratieformulier opgegeven e-mailadres. Bezoeker heeft vanaf dat moment een Account met een bijbehorende Rekening.
 • Het Account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Gebruiker gaat zorgvuldig met zijn wachtwoord en overige gegevens om die betrekking hebben op zijn Account. Gebruiker houdt het wachtwoord voor zijn Account geheim en bewaart het op een veilige plaats. Gebruiker zal maatregelen treffen om te voorkomen dat derden zonder uitdrukkelijke opdracht van Gebruiker diens Account te gebruiken.
 • Indien Gebruiker ontdekt dat een derde onrechtmatig gebruik maakt van zijn Account, zal Gebruiker Crowdpartners hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen per e-mail aan info@crowdpartners.nl. Crowdpartners zal vervolgens de Gebruiker instrueren bepaalde maatregelen te nemen, welke instructie Gebruiker op zal volgen.
 • Gebruiker is verantwoordelijk (zowel tegenover Crowdpartners als tegenover derden) en aansprakelijk voor alle activiteiten die worden verricht via zijn Account.
 • Bezoeker erkent en aanvaardt dat het aanmaken van een Account gelijkgesteld wordt met het plaatsen van een elektronische handtekening en dat berichten die worden verstuurd vanaf en overeenkomsten die worden aangegaan via zijn Account worden geacht door Gebruiker te zijn ondertekend.
 

4. Regels over het gebruik van de website

 • Het kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van (gedeelten van) de website is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Crowdpartners.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee via de website in een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van Crowdpartners worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.
 • Bezoeker is er mee bekend dat toegang tot de website en het functioneren van de website afhankelijk is van beschikbaarheid van een verbinding met het internet. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor (het in stand houden van) een dergelijke verbinding.
 • Bezoeker erkent dat de uitwisseling van informatie via de website en e-mail niet encrypted is en dat Crowdpartners mitsdien de vertrouwelijkheid van de informatie niet kan garanderen.
 

5. Rekening en Investeren

 • Gebruiker kan zich voor een Project Inschrijven tot aan de voor het desbetreffende Project geldende Sluitingsdatum. Met de Inschrijving geeft Gebruiker aan te willen deelnemen in een lening onder de voorwaarden die in de bijbehorende Overeenkomst van Geldlening zijn neergelegd.
 • De Inschrijving wordt ter acceptatie door Crowdpartners, althans de Leningmanager beoordeeld en kan door deze worden geweigerd. Bij de beoordeling neemt de Leningmanager in ieder geval het volgende in acht:
  1. Gebruiker mag in totaal zonder goedkeuring van de Leningmanager niet meer dan 49% van het doelbedrag van een Project investeren;
  2. indien Gebruiker een professionele investeerder is, waaronder mede wordt begrepen een niet-natuurlijk persoon, en deze Gebruiker in totaal meer dan € 100.000 wenst te investeren in Projecten zal die Gebruiker op eerste verzoek van Crowdpartners terstond aanvullende informatie over zijn kennis en ervaring verstrekken aan Crowdpartners; en
  3. Gebruiker dient niet meer dan een verantwoord deel van zijn vermogen te gebruiken voor Projecten. Natuurlijke personen, niet handelend uit hoofde van beroep of bedrijf of niet als professionele investeerder aangemerkt, worden als consumenten aangemerkt en zijn niet gerechtigd om op enig moment de drempels te overschrijden zoals vastgesteld door de AFM en zoals die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden en het niet hebben afgelegd van een investeerderstoets.
 • Met de Inschrijving voor een specifiek Project worden gelden gereserveerd van de Rekening van Investeerder.
 • Gelden op de Rekening kunnen pas gereserveerd worden ten behoeve van een lening bij een voldoende positief saldo van die Gebruiker of Investeerder op zijn Rekening. Alle bedragen die op een Rekening staan worden zo spoedig mogelijk aangewend en gereserveerd ten behoeve van een lening danwel door Gebruiker of Investeerder teruggestort of overgemaakt naar de bankrekening van desbetreffende Gebruiker of Investeerder.
 • Zo lang de gelden gereserveerd zijn kan Gebruiker of Investeerder niet over die gelden beschikken.
 • Er wordt geen rente vergoed over de periode waarin de gelden van Investeerder op zijn Rekening staan. Dit geldt ook voor gereserveerde gelden op een Rekening.
 • Alle betalingen lopen via de Payment Service Provider. Alle gelden die de Payment Service Provider of de Trust onder zich houdt, wordt gehouden voor de desbetreffende partij en niet voor zichzelf.
 • Onverminderd het voorgaande, wanneer in het kader van een lening gelden zijn ontvangen door de Payment Service Provider en of de Trust, die toekomen aan de Investeerders, heeft Crowdpartners het recht daarop in mindering te doen brengen en daarmee te doen verrekenen respectievelijk ten laste daarvan te voldoen, daaronder mede begrepen de buitengewone kosten die de Trust, de Leningmanager of de Zekerhedenagent heeft of hebben gemaakt of redelijkerwijs verwacht te moeten maken in het belang van de Investeerders in de gegeven omstandigheden en in verband met de Overeenkomst van Geldlening, daaronder zonder beperking begrepen kosten voor rechtsbijstand, deurwaarders en deskundigen voor de inning van door Leningnemer aan Investeerders verschuldigde rente, aflossingen en kosten alsook de uitwinning van zekerheden.
 • Crowdpartners garandeert niet dat Investeerder enig voordeel zal behalen uit een geldlening. Crowdpartners is niet aansprakelijk indien Investeerder de hoofdsom van de lening niet of niet volledig terugontvangt na afloop van de Overeenkomst van Geldlening.
 • Crowdpartners heeft geen enkele inhoudelijke betrokkenheid bij een Project. Crowdpartners beoordeelt uitdrukkelijk niet de winstverwachting van Leningnemer en geeft geen juridisch, fiscaal of financieel advies. Investeerder kan geen rechten ontlenen op grond van de informatie (waaronder de risicoclassificatie) die door Crowdpartners is gepubliceerd op de website. Een beslissing tot het doen van een investering is volledig voor eigen rekening en risico van Investeerder.
 

6. Vergoeding

 • Crowdpartners berekent een vergoeding voor het gebruik van de Rekening. De voor Investeerders geldende standaardtarieven zijn gepubliceerd op de website en kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door Crowdpartners gewijzigd worden. De vergoeding voorziet niet in eventuele (buiten)gerechtelijke maatregelen jegens de Leningnemer.
 • De vergoeding die Crowdpartners berekent ingevolge artikel 6.1, zal worden ingehouden op het tegoed op de Rekening. Crowdpartners is in dat verband gerechtigd om deze vergoeding op het tegoed op de Rekening in mindering te doen brengen en ten laste daarvan te voldoen of per incasso van de opgegeven tegenrekening van een Investeerder te incasseren.
 

7. Geheimhouding

 • Gebruikers zijn verplicht alle informatie waarvan een partij heeft aangegeven of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze als vertrouwelijk heeft te gelden, waaronder mede begrepen de informatie die toegankelijk is via zijn Account, geheim te houden.
 

8. Verplichtingen Crowdpartners

 • Crowdpartners spant zich in om de website zoveel mogelijk in stand en beschikbaar te houden. Crowdpartners behoudt zich het recht voor om (enig deel van) de website te wijzigen of stil te leggen.
 • De verplichtingen van Crowdpartners zijn steeds inspanningsverbintenissen en uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.
 

9. Beperking van aansprakelijkheid

 • Crowdpartners is niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade als gevolg van het niet goed functioneren of de onbeschikbaarheid van de website, onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in de website.
 • Iedere aansprakelijkheid van Crowdpartners, de Trust, de Zekerhedenagent en Leningmanager, daaronder mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt vanwege ingeschakelde derden, daaronder mede begrepen de Payment Service Provider jegens een Bezoeker is beperkt tot de totale van de in enig jaar door Investeerder verschuldigde vergoedingen aan Crowdpartners op grond van artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikelen 1 en 9.2 zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Crowdpartners is niet aansprakelijk voor het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen door Leningnemer van enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit een Overeenkomst van Geldlening.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Bezoeker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Crowdpartners meldt.
 • Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering behoudens indien en voor zover gemeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
 

10. Intellectuele Eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op alle teksten, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, software en andere materialen op de website, behoren toe aan Crowdpartners danwel aan derden met wiens instemming bedoelde gegevens en materialen zijn opgenomen op de website. Het is niet toegestaan deze gegevens en materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 

11. Overig

 • De administratie van Crowdpartners en de Trust geldt als volledig bewijs van de bedragen die de Trust voor een Gebruiker onder zicht houdt, alsook van alle afspraken die Gebruiker via zijn Account heeft gemaakt, behoudens tegenbewijs.
 • Crowdpartners voert een privacybeleid dat van toepassing is op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen een Gebruiker en Crowpartners. Dit privacybeleid is gepubliceerd op de website. Gebruiker heeft kennis genomen van het privacybeleid van Crowdpartners en stemt in met de daarin beschreven bewerkingen van zijn (persoons)gegevens alsmede de uitwisseling daarvan met derden in het kader van de dienstverlening door Crowdpartners.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen
 • Op de rechtsverhouding tussen Bezoekers enerzijds en Crowdpartners anderzijds, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam zal exclusief bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen in verband hiermee, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een andere rechter bevoegd is.